Dars e Quran All Episodes

Dars e Quran All Episodes

Quran majeed allah Ta`ala ki ek Azeem Ne`mat hai jo ham insano ke liye Hidayat ka zariya hai,insaniyat ko apne malik e Haqeeqi se Ta`aruff ka zariya hai.Rabbul Aalmeen ne ye zimmedari Ham insane par rakhhi hai k har fard tak quran ke paigham ko pahuchaein. isi ke peash e Nazar iplustv ne Dars e quran ke naam se ek series shuru ki hai
Jis ke mudarris sheikh sanaullah madani Hafizahullah hain jo ek mashhoor o ma`aroof Daai e Islam Hai jo pure Hindustan mein apni karkardgi ke zariya se jaane aur pahchane jaate hain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *