Allah Ta`ala ke Asma e Husna

Allah Ta`ala ke Asma e Husna

Allah Ta`ala ke ache ache naam hai jiska zikr quran o sunnat mein maujood hai jis ka yaad karna ba`ise ajro sawab hai.isi ke pesh e nazar iplustv ne ek program banaya “Allah Ta`ala ke Asma e Husna” is program mein allah ta`ala ke naam ka zikr kiya gaya hai aur uske saath saath ma`ana o matlab ko bhi bayan kia gaya hai.aur asma e husna ki Tashreehat bhi bayan ki gai hai aur us se nikalne wale masail ka bhi zikr kiya gaya hai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *